Privacyverklaring

Lees hier wat Technolab met je gegevens doet

Deze privacyverklaring dient ervoor jou op de hoogte te stellen van hoe wij omgaan met gegevens die wij van je hebben ontvangen. Je kunt hier lezen wat we doen, waar je ons kan vinden, waarom het handig is om je gegevens achter te laten, hoe lang we alles bewaren, wat je rechten zijn en hoe we ervoor zorgen dat je gegevens veilig zijn. 

1. Wat we doen

Technolab geeft educatieve workshops aan schoolklassen en organiseert verschillende soorten bijeenkomsten en festivals voor kinderen/jongeren. We begeleiden stagiairs, bieden ruimte voor vrijwilligerswerk en houden contact met bedrijven en instanties die ons kunnen helpen onze doelstellingen te bereiken. Daarbij proberen we al deze partijen met elkaar te verbinden als we denken dat dat waardevol voor hen is. 

2. Doel gegevens

Om al onze activiteiten uit te kunnen voeren, moeten we (onder andere jouw) gegevens bewaren. De volgende gegevens zijn voor onze activiteiten van belang: 

Zodat we je op de hoogte kunnen houden middels een nieuwsbrief, of kunnen uitnodigen voor activiteiten:

 • Algemene gegevens van personen, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres.

Om goederen en diensten af te leveren:

 • Gegevens van scholen en afnemende instanties.

Voor ondersteunende en fondsenwervende activiteiten, afhandelen van betalingen:

 • Informatie van (medewerkers van) bedrijven, fondsen en subsidieverstrekkers.

Daarnaast zijn in een aantal gevallen wat meer details nodig vanwege de specifieke diensten die wij bieden, bijvoorbeeld:

 • Informatie over een stagiair. Deze informatie is nodig om de stage van studenten tot een goed einde te brengen.
 • Informatie die noodzakelijk is voor het boeken van workshops. Docenten van schoolklassen geven extra informatie aan ons om een workshop te kunnen geven.

Gevoelige informatie:

 • Informatie van kinderen onder de 16 jaar. Omdat we allerlei activiteiten organiseren voor kinderen bewaren we ook hun gegevens om contact met hen te kunnen onderhouden.
 • Foto’s. Ook hier staan vaak kinderen op. Daarbij kunnen op basis van uiterlijk bepaalde aspecten duidelijk zijn, zoals ras of geslacht.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@technolableiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Ontvangers gegevens 

Wanneer je gegevens via de website opgeeft, dan worden deze opgeslagen op ofwel een database op de hostingserver (antagonist.nl), ofwel komen ze terecht in onze emailserver en cloud-omgeving (office 365). Daarnaast zijn er gegevens die terechtkomen bij de online emaildienst Mailchimp.

5. Opslag periode

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tegelijkertijd verbinden we graag mensen met elkaar. Daarom bewaren we je gegevens in principe tot je zelf aangeeft dat dit niet meer gewenst is.

6. Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Rechten

Wij willen iedereen graag helpen en vooral geen ruzie, dus als je iets van ons verlangt, doen we waarschijnlijk gewoon wat je wil. Maar je hebt natuurlijk ook rechten. Dit zijn ze: 

 • Recht op inzage: wij sturen je gegevens op als je daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie: zijn er gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan passen we die aan als je erom vraagt.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: wij verwijderen je gegevens als je niet meer wil dat we je gegevens gebruiken.
 • Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Verplichte gegevens

Je hoeft natuurlijk je gegevens niet achter te laten op de website, maar als je bijvoorbeeld je e-mailadres niet achterlaat, dan kunnen wij je ook geen nieuwsbrief versturen. Om onze diensten te kunnen aanbieden zijn daarom in sommige contactformulieren op de website bepaalde velden gemarkeerd met een ‘*verplicht’ tag. 

9. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens bijzonder serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@technolableiden.nl

Contact

Technolab Leiden
Bètaplein 28
2334 CS Leiden
Tel.: 071 519 13 24
info@technolableiden.nl